Web Title:安定國小安定國小

109本土語課程計畫

109本土語課程計畫

 •  
  1) 109一年級閩南語課程計畫.pdf
 •  
  2) 109二年級閩南語課程計畫.pdf
 •  
  3) 109三年級閩南語課程計畫.pdf
 •  
  4) 109五年級閩南語課程計畫.pdf
 •  
  5) 109六年級閩南語課程計畫.pdf
 •  
  6) 109四年級閩南語課程計畫.pdf

隨機作品分享

108魔法語花一頁書

 •  
  1) IMG_8358.JPG
 •  
  2) IMG_8359.JPG
 •  
  3) IMG_8360.JPG
 •  
  4) IMG_8361.JPG
 •  
  5) IMG_8362.JPG